Reglement

Dr. PeelenCultuurprijs

Artikel 1 Dr. PeelenCultuurprijs en Dr. PeelenStimuleringsprijs
De cultuurprijs van de gemeente Boxmeer is ingesteld in 2005 en is bekend onder de naam dr. PeelenCultuurprijs. De prijs bestaat uit een trofee om te behouden, een bronzen beeldje van Dr. Peelen, vervaardigd door Sias Fanoembi (*1949 - †2013) en een eenmalig geldbedrag van € 750,-. De stimuleringsprijs is ingesteld in 2015 en is bekend onder de naam Dr. PeelenStimuleringsprijs. De prijs bestaat uit een eenmalig geldbedrag van € 250,-
 

Artikel 2 Commissie Dr. PeelenCultuurprijs
Ter beoordeling van de voordrachten wordt het college geadviseerd door een door haar ingestelde commissie, de Commissie Dr. PeelenCultuurprijs. Deze commissie adviseert over zowel de Dr. PeelenCultuurprijs als de Dr. PeelenStimuleringsprijs. De commisie geeft een gemotiveerd voorstel over de toekenning van de prijs aan het college. De leden van de Commissie Dr. PeelenCultuurprijs worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders. De commissieleden zijn actief op het gebied van cultuur zoals genoemd in de toelichting van artikel 4.
 

Artikel 3 Wie komt in aanmerking
Iedere persoon, groep van personen (in welke vorm van samenstelling ook) of organisatie die voldoet aan de criteria kan in aanmerking komen voor de prijs. Iedereen kan een voordracht indienen.
 

Artikel 4 Criteria
De Dr. PeelenCultuurprijs wordt door de gemeente toegekend aan degene die een bijzondere prestatie heeft geleverd op het gebied van cultuur in de gemeente Boxmeer. Voor de toekenning van de Dr. PeelenStimuleringsprijs geldt als extra criterium dat het een jong en vernieuwend initiatief dient te zijn. Ingediende voorstellen kunnen niet voor beide prijzen tegelijk in aanmerking komen.

Toelichting: te denken valt bijvoorbeeld aan prestaties op het gebied van:

 • letteren, zoals proza, essay, poëzie, toneelstukken en journalistiek;
 • beeldende kunst, zoals keramische kunst, edelsmeedkunst, fotografie,
  binnenhuisarchitectuur, architectuur en vormgeving;
 • podiumkunsten, zoals toneel-, toon-, dans, vertel- en voordrachtskunst;
 • historiografie, zoals op het gebied van geschiedbeoefening, geschiedbeschrijving,
  biografie en activiteiten die vallen onder de noemer cultureel erfgoed;
 • vrije beeldende kunsten, zoals schilder-, beeldbouw- of tekenkunst en grafische kunst;
 • audiovisuele media, zoals fotografie, film, video, digitale media, radio en televisie.
   

Artikel 5 Indienen voordracht
Wijze van indienen voordracht:

 • Een voordracht kan enkel worden gedaan door invulling van het voordrachtformulier dat is vastgesteld door het college.
 • Het voordrachtformulier is te vinden op de website van de Dr. PeelenCultuurprijs en wordt gepubliceerd in het Boxmeers Weekblad.
 • De voordrachten worden ingediend via het webadres van de Dr PeelenCultuurprijs.
 • Als bijlagen bij het voordrachtformulier mogen uitsluitend kopieën van originele stukken worden meegestuurd. De bijlagen worden niet geretourneerd. Alle stukken dienen digitaal aangeleverd te worden.
 • De voordrachtformulieren en de bijbehorende stukken worden verspreid onder de leden van de Commissie Dr. PeelenCultuurprijs. De commissieleden gaan vertrouwelijk met de stukken om.
 • Indien de commissie van oordeel is dat een voordracht niet in aanmerking komt voor de Dr. PeelenCultuurprijs maar wel in aanmerking kan komen voor de Dr. PeelenStimuleringsprijs zal de commissie de als voordracht meenemen in de Dr. PeelenStimuleringsprijs.
   

Artikel 6 Advisering en besluitvorming over toekenning
De Commissie Dr. PeelenCultuurprijs brengt een gemotiveerd advies over de genomineerde(n) uit aan het college. Het college besluit op basis van dit advies over de definitieve toekenning. Als de commissie van oordeel is dat geen gekwalificeerde gegadigde voor de prijs kan worden genomineerd wordt de prijs niet toegekend.
 

Artikel 7 Uitreiking
De datum van de feestelijke uitreiking wordt tijdig in het Boxmeers Weekblad, op de website van de gemeente Boxmeer en de website van de Dr. PeelenCultuurprijs gepubliceerd.
 

Artikel 8 Archivering
Van alle kandidaten wordt het voordrachtformulier bewaard in het archief van de gemeente. Alleen van de door de commissie genomineerde(n) en van de winnaar worden de bijlagen behorend bij het voordrachtformulier bewaard. Van de overige kandidaten worden de bijlagen vernietigd.


Artikel 9 Onvoorzien
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Commissie Dr. PeelenCultuurprijs.

Aldus vastgesteld in juli 2015

door burgemeester en wethouders van Boxmeer,

de secretaris,                    de burgemeester,
H. van de Loo                    K.W.T. van Soest